Ogłoszenia « BUKPOL - zakład mechaniki maszyn

Ogłoszenia

WARUNKI ZAKUPU ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN BUKPOL ŁAGODZIŃSKI SP.J. (NA potrzeby branży lotniczej)
1. DEFINICJE
1.1 W niniejszym Zamówieniu zakupu spółka ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN
BUKPOL ŁAGODZIŃSKI SP.J.
zwana jest „Kupującym”, a strona dostarczająca towar lub usługi
zgodnie z zamówieniem, do którego niniejsze warunki są dołączone, zwana
jest „Sprzedającym”.
1.2 „Warunki” oznaczają standardowe warunki określone w Zamówieniu
zakupu oraz wszelkie dodatkowe warunki, określone wprost w Zamówieniu
zakupu lub do niego włączone przez wyraźne odesłanie.
1.3 „Umowa” oznacza umowę pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w
przedmiocie zakupu towarów lub usług regulowanego Warunkami.
2. AKCEPTACJA.
Zamówienie zakupu stanowi jedynie ofertę nabycia towaru przez
Kupującego od Sprzedającego zgodnie z Warunkami, która - po jej
przyjęciu przez Sprzedającego - stanowi wiążącą umowę pomiędzy
stronami. Przyjęcie Zamówienia zakupu jest ograniczone wyłącznie do
Warunków i uznaje się, że wszelkie warunki zaproponowane przez
Sprzedającego w ofercie cenowej Sprzedającego, jego zaproszeniu,
akceptacji, potwierdzeniu, fakturze, piśmie lub innym dokumencie, różniące
się, kolidujące z Warunkami lub dodatkowe w stosunku do nich, stanowią
istotną zmianę Warunków, wobec których Kupujący zgłasza niniejszym
zastrzeżenie i które odrzuca. Przyjęcie Zamówienia zakupu, w tym
akceptacja Warunków, następuje po zaistnieniu jednego z poniższych
zdarzeń: (i) odbiorze przez Kupującego kopii potwierdzenia Zamówienia
zakupu podpisanej przez Sprzedającego bez zmian lub (ii) odbiorze przez
Kupującego zawiadomienia od Sprzedającego o rozpoczęciu przez
Sprzedającego wykonywania umowy lub o zamiarze dostawy lub wysyłki
towaru do Kupującego przez Sprzedającego.
3. GWARANCJE.
Sprzedający gwarantuje i zapewnia, że całość towarów lub usług,
dostarczonych na podstawie Zamówienia zakupu, jest dobrej jakości
handlowej i jest zdatna do celu określonego przez Sprzedającego lub
zadeklarowanego Sprzedającemu w czasie składania zamówienia oraz
spełnia ściśle wszystkie specyfikacje, normy ilościowe i odpowiednie
standardy przyjęte w handlu lub w branży Sprzedającego oraz będzie wolna
od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych. Sprzedający gwarantuje
zgodność całego towaru lub usług z treścią napisów na opakowaniu(-ach),
etykiecie(-tach) lub reklamach towaru(-ów) lub usługi(usług) oraz to że cały
towar będzie właściwie i w sposób bezpieczny transportowany, opakowany,
oznakowany i opatrzony etykietą zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi
obowiązującymi w tym zakresie oraz że wszystkie towary i usługi
dostarczone na podstawie tego zamówienia będą bezpieczne i
odpowiednie do celu, w jakim towar i usługi tego rodzaju są normalnie
używane. Sprzedający gwarantuje, że podczas wykonywania zobowiązań
wynikających z tego Zamówienia zakupu, Sprzedający będzie przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji , w
szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz że całość dostarczonego towaru jest zgodna z powyższymi
przepisami prawnymi i regulacjami. Jeżeli w czasie składania zamówienia
Sprzedającemu jest wiadome lub ma podstawy, aby znać określony cel, w
jakim towar ma być wykorzystany, towar i powiązana usługa będą zgodne z
tym celem. Sprzedający gwarantuje, że takie towary i usługi będą pod
każdym względem zgodne z próbką, modelem, obietnicą, opisem, kontrolą
lub testem dostarczonego towaru lub wykonanych usług. Sprzedający
gwarantuje i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów prawnych podczas wykonywania zobowiązań
wynikających z niniejszego zamówienia. W ramach niniejszego
zamówienia Sprzedający udziela niniejszych gwarancji Kupującemu, jego
następcom prawnym, cesjonariuszom i odbiorcom oraz użytkownikom
towaru. Sprzedający zobowiązuje się wymienić lub naprawić wadę towaru
lub usługi stosownie do decyzji Kupującego, bez obciążenia kosztami
Kupującego.
4. TERMIN DOSTAWY I ILOŚĆ.
Czas ma zasadnicze znaczenie przy dostawie całkowitej jak i dostawach
częściowych. Jeżeli pełnowartościowy towar lub usługi nie zostaną
dostarczone w ustalonym terminie dostawy, Kupujący może zaakceptować
odbiór dostawy w późniejszym terminie.
Dostawa towaru następuje na warunkach DDP - towar dostarczony, cło
opłacone - do miejsca wskazanego w rubryce „miejsce wysyłki” w
Zamówieniu zakupu, o ile strony nie uzgodnią inaczej, zgodnie z
Incoterms® 2010. Jeżeli dostawa partii towaru lub wykonanie usługi nie
nastąpi w przyrzeczonym terminie, Kupujący zastrzega sobie prawo, bez
odpowiedzialności, niezależne od innych praw i środków prawnych, do
rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na moment
doręczenia wypowiedzenia Sprzedającemu w stosunku do partii, która nie
została jeszcze wysłana lub usług, które nie zostały jeszcze wykonane, oraz
do nabycia usług od innego podmiotu i obciążenia Sprzedającego
poniesioną stratą. Sprzedający bezzwłocznie zawiadomi Kupującego na
piśmie o przewidywanym opóźnieniu w stosunku do planowego terminu
dostawy, a Kupujący zastrzega sobie prawo, w celu dotrzymania planowego
terminu dostawy, zażądania od Sprzedającego przyspieszenia dostawy
poprzez wyprodukowanie lub montaż w terminie ekspresowym lub wysyłkę
innym, szybszym środkiem transportu. Dodatkowe koszty z tytułu
przyspieszenia dostawy ponosi Sprzedający. Sprzedający ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Kupującemu i jego odbiorcom
wskutek opóźnienia dostawy. Strony przyjmują, że wykonanie dostawy
następuje dopiero po faktycznym otrzymaniu towaru i jego odbiorze przez
Kupującego. Sprzedający ponosi ryzyko uszkodzenia i utraty towaru
nabytego na podstawie zamówienia do chwili jego odbioru przez
Kupującego. Kupujący może odmówić odbioru wysyłki przedterminowej lub
w zawyżonej ilości i odesłać ją do Sprzedającego na jego koszt.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA.
Sprzedający - w imieniu własnym, swoich następców prawnych i
cesjonariuszy - niniejszym zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć
Kupującego oraz członków władz Kupującego, jego dyrektorów, członków,
udziałowców, pracowników, następców prawnych i cesjonariuszy, przed
wszelkimi szkodami, zobowiązaniami i roszczeniami (w tym roszczeniem
naruszenia przez towar patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego lub
innego prawa innej osoby), żądaniami, powództwami, odszkodowaniami,
kosztami - w tym wynagrodzeniem prawników, w rozsądnej wysokości - oraz
wszelkiego rodzaju kosztami, niezależnie od ich pokrycia ubezpieczeniem,
wynikającymi z albo powstałymi na podstawie, w całości lub części,
działań, zaniechań, niedbalstwa lub winy Sprzedającego, jego
przedstawicieli lub pracowników, w związku z wykonaniem Zamówienia
zakupu przez Sprzedającego, w szczególności z tytułu utraty życia,
uszkodzeń ciała, szkód osobowych, szkód majątkowych, zanieczyszczeń lub
niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne lub odpowiedzialności w
formie grzywny, kary lub opłaty za naruszenie przepisów ustawowych,
rozporządzeń, kodeksów, regulaminów, przepisów lub norm obowiązujących
przy realizacji usług lub towaru dostarczonego przez Sprzedającego, jego
przedstawicieli i pracowników. Zobowiązanie do zabezpieczenia
Kupującego przed odpowiedzialnością obowiązuje także po rozwiązaniu
Umowy.
6. OPAKOWANIE I WYSYŁKA.
Całość towaru musi być odpowiednio zapakowana, przygotowana do
wysyłki, w sposób mający zapewnić bezpieczny przewóz, ochronę osób,
które mogą mieć kontakt z towarem oraz najniższe koszty transportu i
przestrzeganie regulaminu wybranego przewoźnika. Kupujący nie płaci za
opakowanie, umieszczenie w skrzyni lub dowóz bez wyszczególnienia danej
kwoty i jej pisemnej akceptacji w zamówieniu przez autoryzowanego
przedstawiciela Kupującego. Wszystkie ładunki wysyłane tego samego
dnia należy wysłać jedną trasą. Każdy kontener musi być kolejno i czytelnie
ponumerowany z oznaczeniem numeru zamówienia i kontenera; numer
zamówienia należy umieścić w konosamencie. Wykaz poszczególnych
sztuk ładunku z oznaczeniem numeru zamówienia należy umieścić w każdej
paczce i każdej przesyłce całowagonowej (jeżeli dotyczy).
7. RYSUNKI I SPECYFIKACJE.
Wszystkie rysunki, specyfikacje i inne informacje przekazane przez
Kupującego do wykorzystania w związku z zamówieniem, stanowią
własność Kupującego i nie zostaną ujawnione osobie trzeciej lub
wykorzystane w innym celu niż realizacja tego zamówienia oraz zostaną
odesłane Kupującemu najszybciej, jak to możliwe po finalizacji
zamówienia.
8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
Sprzedający oświadcza i zapewnia, że towar/usługi i powstały produkt nie
będą stanowić naruszenia ani przywłaszczenia praw autorskich, patentów,
znaków towarowych, praw do wzoru lub rejestracji, tajemnic handlowych,
informacji poufnych lub podobnych praw własności intelektualnej i
przemysłowej (łącznie „Prawa WI”) osoby trzeciej. Sprzedający oświadcza i
zapewnia, że na chwilę złożenia zamówienia nie ma żadnych roszczeń, nie
toczy się ani nie zagraża Sprzedającemu powództwo osoby trzeciej z tytułu
naruszenia lub przywłaszczenia przez towar/usługi i powstały produkt Praw
WI. Sprzedający bezzwłocznie zawiadomi Kupującego o takim roszczeniu
lub powództwie po ich wytoczeniu.
9. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM.
Sprzedający będzie w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów państwowych, regulacyjnych i zawodowych, w szczególności
przepisów antykorupcyjnych obejmujących, oprócz polskich przepisów,
brytyjską ustawę o łapownictwie i amerykańską ustawę o zagranicznych
praktykach korupcyjnych.
10. ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE KUPUJĄCEMU.
Środki prawne przysługujące Kupującemu z tytułu naruszenia lub
nieprzestrzegania postanowień tego zamówienia są łączne i przysługują
dodatkowo i niezależnie od innych lub dalej idących środków
przewidzianych ustawą lub zasadami słuszności. Kupującemu przysługuje
odszkodowanie za szkody rzeczywiste, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe i
uboczne wynikające z naruszeń Sprzedającego, w szczególności wszelkie
koszty poniesione w sposób uzasadniony, za odbiór, transport i
przechowywanie oraz pieczę nad produktami odrzuconymi w sposób
uzasadniony, uzasadnione handlowo koszty, opłaty lub prowizje zapłacone
oraz inne uzasadnione koszty w związku z opóźnieniem lub naruszeniem
przez Sprzedającego. Kupujący ma możliwość: (a) odmowy przyjęcia
dostawy towaru, (b) odmowy przyjęcia późniejszej dostawy towaru
zastępczego, zgodnego z zamówieniem, (c) zwrotu towaru niezgodnego z
zamówieniem lub opóźnionego do Sprzedającego na jego koszt oraz -
stosownie do decyzji Kupującego - otrzymania zwrotu wszystkich płatności
uregulowanych wcześniej oraz powiązanych kosztów lub - na koszt
Sprzedającego - przyjęcia towaru zamiennego, (d) otrzymania zwrotu
zaliczek zapłaconych Sprzedającemu za niedostarczony towar, (e)
przetworzenia towaru w taki sposób, by był zgodny z gwarancjami i
obciążenia Sprzedającego kosztami z tego tytułu, (f) wykorzystania towaru w
innym celu niż pierwotnie zamierzony i obciążenia Sprzedającego kwotą, o
jaką cena zakupu przewyższa zwyczajową cenę dla takich alternatywnych
zastosowań, (g) zlecenia Sprzedającemu wykonania naprawy lub wymiany
wadliwego towaru na koszt Sprzedającego lub (h) jeżeli wadliwy towar
zostanie naprawiony lub wymieniony przez Kupującego lub Sprzedającego -
obciążenia Sprzedającego całością kosztów naprawy szkód lub
przywrócenia do prawidłowego stanu prac lub towaru naruszonych w
konsekwencji naprawy lub wymiany towaru wadliwego.
Kupujący ma prawo wykorzystać całość lub część wyżej wymienionych
środków prawnych, przy czym Kupującemu wolno uzyskać rekompensatę
tylko jednokrotnie za jakąkolwiek część świadczenia przewidzianego
Warunkami. ŻADEN ZE ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH
KUPUJĄCEMU NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONY, CHYBA ŻE KUPUJĄCY
WYRAZI ZGODĘ NA ZAKRES I SPOSÓB OGRANICZENIA W
ODDZIELNEJ UMOWIE, W KTÓREJ DANE OGRANICZENIE ZOSTANIE
OKREŚLONE WPROST, PODPISANEJ PRZEZ UPOWAŻNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA KUPUJĄCEGO.
11. ZRZECZENIE.
Żadne działanie, zaniechanie lub opóźnienie po stronie Kupującego nie
stanowi ani nie będzie uznane za zrzeczenie się prawa; wyraźne lub
dorozumiane jednorazowe zrzeczenie się praw przez Kupującego nie
implikuje zrzeczenia się tego samego lub innego prawa przy innej okazji.
12. PRAWO WŁAŚCIWE.
Umowa jest rządzona prawem Rzeczpospolitej Polskiej; Ujednolicone
przepisy Ustawy o sprzedaży międzynarodowej z 1967 r. i przepisy
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów, z późniejszymi zmianami, nie mają zastosowania.
Sprzedający zgadza się na rozstrzyganie sporów powstałych na gruncie
Umowy przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.
13. ZMIANY.
Kupujący ma prawo wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w rysunkach,
specyfikacjach, materiałach, opakowaniach, terminie i miejscu dostawy
oraz sposobie transportu, co skutkuje analogiczną zmianą niniejszej
umowy na piśmie. Jeżeli wprowadzone zmiany skutkują podwyższeniem lub
obniżeniem kosztów lub czasu potrzebnego na wykonanie prac,
wprowadzona zostanie sprawiedliwa korekta. Sprzedający zobowiązuje się
zaakceptować takie zmiany.
14. ROZWIĄZANIE.
Kupujący może, w pisemnym oświadczeniu skierowanym do
Sprzedającego, anulować Zamówienie zakupu, Umowę lub jej część, po
zaistnieniu jednego z poniższych zdarzeń („Przypadki naruszenia”): (a)
niewykonanie przez Sprzedającego w pełni jego obowiązków wynikających z
Warunków, w szczególności w zakresie terminowości dostawy, zgodności
dostarczonego towaru lub zgodności z wyraźną lub dorozumianą gwarancją
wynikającą z Warunków, (b) złożenie do sądu właściwego wniosku o
ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub wszczęcie przez Sprzedającego
postępowania naprawczego (w rozumieniu Ustawy - prawo upadłościowe i
naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r.) lub wydanie nakazu administracyjnego
wobec Sprzedającego (jako spółki) lub rozpoczęcie jego likwidacji lub
przejęcie posiadania przez wierzyciela hipotecznego, (c) wyznaczenie
syndyka/zarządcy składników majątku lub mienia Sprzedającego, (d) cesja
na rzecz wierzycieli przez Sprzedającego, (e) pisemne oświadczenie
Sprzedającego o ogólnej niezdolności do spłaty zadłużenia w terminie lub
brak spłaty zadłużenia przez Sprzedającego w terminie, (f) podjęcie przez
Sprzedającego, jego wspólnika lub zarząd lub inny organ działań
korporacyjnych w celu realizacji powyższych lub (g) uzasadnione
przekonanie Kupującego o zagrożeniu lub pogorszeniu możliwości
wykonania Zamówienia zakupu przez Sprzedającego.
W przypadku anulowania Kupującemu przysługują prawa i środki prawne
określone w niniejszych Warunkach; Odpowiedzialność Kupującego wobec
Sprzedającego dotyczy wyłącznie pełnowartościowego towaru wykonanego
i dostarczonego Kupującemu zgodnie ze Zamówieniem zakupu. W każdym
przypadku gdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego adekwatnego
zapewnienia należytego wykonania, prawo decyzji o adekwatności
zapewnienia udzielonego przez Sprzedającego przysługuje jedynie
Kupującemu.
15. CESJA.
Cesja tego zamówienia lub tytułu do niego albo płatności, która jest lub
będzie należna z tytułu zamówienia, jest nieważna bez pisemnej zgody
Kupującego.
16. KONTROLA/TESTY.
Kupujący ma prawo przeprowadzić kontrolę dostarczonego towaru przed
jego odbiorem, niezależnie od dokonania zapłaty w całości lub części za
towar przed dostawą, kontroli towaru w zakładzie Sprzedającego lub
udostępnienia Kupującemu innego poświadczenia stanu towaru.
Kontrola może polegać na wykonaniu pomiaru, testu lub badania z
możliwością zwrotu towaru Sprzedającemu zasadniczo w stanie, w jakim
został dostarczony Kupującemu. Kupujący może odmówić odbioru towaru
lub cofnąć odbiór towaru, który nie jest ściśle zgodny ze zobowiązaniami
Sprzedającego wynikającymi z Warunków.
W takim przypadku Kupujący ma prawo zastosować wszystkie lub część
środków prawnych, opisanych w pkt 10. Kontrola Kupującego, stwierdzenie
naruszenia gwarancji, brak przeprowadzenia kontroli lub stwierdzenia
naruszenia gwarancji nie stanowią zrzeczenia się żadnego z praw lub
środków prawnych przysługujących Kupującemu. Towar odrzucony lub
dostarczony w nadmiernej ilości może być odesłany Sprzedającemu na
jego koszt, który obejmuje opłatę pocztową, fracht, kontrolę i opakowanie.
Sprzedający może być również wezwany do wymiany odrzuconego towaru
lub usługi na towar lub usługi akceptowalne dla Kupującego.
17. FAKTURY I PŁATNOŚCI.
O ile w zamówieniu nie ustalono inaczej, przed dostawą nie będą
wystawiane faktury ani nie będą dokonywane płatności. Osobne faktury
muszą być wystawione na każdą wysyłkę w ramach zamówienia. Faktury do
niniejszego Zamówienia zakupu będą wystawione oddzielnie od wszystkich
pozostałych zamówień i zostanie umieszczony na nich pełny numer
zamówienia.
18. PODATKI.
Ceny towaru sprzedawanego na podstawie tego zamówienia obejmują
wszystkie podatki z tytułu sprzedaży, chyba że Kupujący zostanie
poinformowany o innych ustaleniach. Sprzedający akceptuje wszystkie
zaświadczenia o zwolnieniu z opodatkowania, przedkładane przez
Kupującego.
19. TYTUŁ WŁASNOŚCI, ZASTAWY I RYZYKO UTRATY.
Tytuł własności i ryzyko utraty lub uszkodzenia dotyczące produktów, które
mają być dostarczone na podstawie zamówienia, przechodzą na
Kupującego w terminie i miejscu dostawy, określonych w Umowie. Jeżeli
zamówienie przewiduje obróbkę materiału Kupującego przez
Sprzedającego w zakładzie Sprzedającego, ryzyko utraty materiału lub jego
części obciąża Sprzedającego. Po zakończeniu prac przez Sprzedającego i
dostawie Kupującemu lub osobie przez niego wskazanej, ryzyko utraty
materiału lub jego części obciąża Kupującego. Sprzedający będzie
utrzymywał ubezpieczenie obejmujące materiał, będący własnością
Kupującego, w związku z ryzykiem pożaru, kradzieży lub innego zdarzenia
losowego w czasie posiadania takiego materiału przez Sprzedającego. W
momencie przejścia ryzyka utraty na Kupującego, Sprzedający przenosi na
Kupującego ważny, zbywalny tytuł własności towaru, wolny od wszelkich
zastawów, roszczeń, zabezpieczeń, odsetek, zabezpieczeń umownych,
obciążeń, hipotek, opcji lub innego rodzaju ciężarów.
20. POUFNOŚĆ.
Sprzedający, jego podwykonawcy i ich pracownicy mogą uzyskać dostęp do
informacji zastrzeżonych Kupującego lub podmiotów powiązanych
Kupującego, w szczególności informacji technicznych lub handlowych
(„Informacje”). Wszystkie Informacje w każdym czasie pozostają wyłączną
własnością Kupującego lub podmiotów powiązanych Kupującego.
Sprzedający sam zachowa i zapewni, aby jego pracownicy, podwykonawcy i
ich pracownicy: (a) zachowali Informacje w poufności i nie ujawnili ich
osobom trzecim, stosując takie same środki ostrożności zapobiegające
ujawnieniu, co te stosowane do ochrony i zabezpieczenia własnych
informacji poufnych podobnego rodzaju, w każdym razie co najmniej z
należytą starannością, (b) nie prowadzili analizy, dezasemblacji w celu
zamiany kodu wynikowego na kod źródłowy ani nie podejmowali innych prób
identyfikacji wewnętrznego charakteru Informacji oraz (c) wykorzystali
Informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy przez Sprzedającego.
Sprzedający ograniczy zakres ujawnienia do pracowników, którym
Informacje są konieczne celem umożliwienia Sprzedającemu wykonania
Umowy. Zobowiązania określone w poprzednim akapicie nie obejmują
Informacji w części, która - stosownie do dowodów z dokumentów,
satysfakcjonujących dla Kupującego - (a) znajdowała się w legalnym
posiadaniu Sprzedającego w czasie ujawnienia przez Kupującego, (b) była
powszechnie dostępna bez jakiegokolwiek działania ze strony
Sprzedającego, (c) odpowiada części przekazanej przez Kupującego
osobie trzeciej niezwiązanej obowiązkiem zachowania poufności lub (d)
pokrywa się w treści z częścią przekazaną Sprzedającemu przez osobę
trzecią niezwiązaną obowiązkiem zachowania poufności w stosunku do
Kupującego lub podmiotów powiązanych Kupującego. Jeżeli Sprzedający
będzie zobowiązany z mocy prawa do ujawnienia Informacji, Sprzedający
bezzwłocznie uprzedzi o tym Kupującego na piśmie. Kupujący ma prawo
zakwestionować zasadność ujawnienia. Sprzedający ujawni wyłącznie te
Informacje, które są wymagane prawem i dołoży wszelkich starań, aby
uzyskać wiarygodne zapewnienie poufnego traktowania Informacji.
Stosownie do decyzji Kupującego Sprzedający zwróci albo zniszczy całość
Informacji bezzwłocznie po rozwiązaniu lub upływie okresu obowiązywania
Umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Prawa i obowiązki
określone w niniejszym punkcie pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub
upływie okresu obowiązywania Umowy.
21. SIŁA WYŻSZA.
Kupujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Sprzedającego i nie
zostanie uznany za naruszającego Umowę z powodów będących poza
kontrolą Kupującego, w szczególności w przypadku pożaru, powodzi,
zdarzenia losowego, decyzji lub przepisów władz rządowych lub organu
międzynarodowego, aktów terroryzmu, wojny, zamieszek, lokautów lub
sporów pracowniczych.
22. STATUS NIEZALEŻNEGO KONTRAHENTA.
Strony są względem siebie niezależnymi kontrahentami i żaden z zapisów
Umowy nie będzie interpretowany jako nawiązanie przez Strony stosunku
spółki, wspólnego przedsięwzięcia, powiernictwa lub agencji. Żadnej ze
Stron nie przyznano prawa lub upoważnienia do zaciągania zobowiązań w
imieniu drugiej Strony. Sprzedający będzie wykonywać Umowę za
pośrednictwem wyszkolonego personelu. Sprzedający potwierdza, że
Kupujący nie pozostaje w stosunku pracy z pracownikami,
przedstawicielami ani podwykonawcami Sprzedającego, ani też z ich
pracownikami oraz że nie ma on prawa, umocowania ani obowiązku w
zakresie wyboru, zatrudniania bądź zwalniania wyżej wymienionych osób.
Kupujący nie ma też prawa do kierowania tymi osobami, nadzorowania ich
ani wydawania im poleceń. Sprzedający zabezpieczy Kupującego przed
odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń pracowników
Sprzedającego, jego przedstawiciel i , podwykonawców lub ich
pracowników, dotyczących rzekomego stosunku pracy z Kupującym.
23. KLAUZULA SALWATORYJNA.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, nieważności,
bezskuteczności lub niewykonalności dowolnego postanowienia Umowy na
gruncie prawa dowolnej jurysdykcji, powyższe nie ma wpływu na zgodność
z prawem, ważność i wykonalność pozostałej części Umowy w tej
jurysdykcji ani na zgodność z prawem, ważność i wykonalność całości
Umowy w innej jurysdykcji.
24. ZMIANY.
Zmiany Zamówienia zakupu są skuteczne pod warunkiem pisemnej
akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
25. CAŁOŚĆ UMOWY.
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia stron i zastępuje oraz
unieważnia wcześniejsze projekty, porozumienia, uzgodnienia,
oświadczenia, zapewnienia i ustalenia, dowolnego rodzaju, w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczące Umowy lub jej przedmiotu. Jakakolwiek
wcześniejsza współpraca pomiędzy stronami lub zwyczaje handlowe nie
będą miały zastosowania przy interpretacji lub uzupełnianiu treści
Warunków. Akceptacja Kupującego lub przyzwolenie w trakcie wykonywania
zobowiązań Sprzedającego jest nieistotne dla ustalenia znaczenia Umowy.
26. PRAWA KUPUJĄCEGO.
Niniejsze Warunki mają charakter uzupełniający i nie uchybiają prawom
Kupuj