Ogłoszenia « BUKPOL - zakład mechaniki maszyn

Ogłoszenia

Bukowiec, 23.10.2017 r.
 
Zapytanie ofertowe nr 2/UE
na dostawę poziomych centrów frezarskich
 
dotyczące projektu pn. „UZYSKANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU INNOWACYJNEGO DOGNIATAKA W PRODUKCJI CZĘŚCI STALOWYCH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ I LOTNICZEJ”
 
I. Zamawiający:      
                             
Zakład  Mechaniki Maszyn "BUKPOL" Łagodziński Spółka Jawna
Bukowiec, ul. Dolna 96; 95-006 Brójce
 
NIP: 7280021017
REGON:  472943291
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
 
Pozycja I
Kod CPV: 42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu
 
Poziome centrum frezarskie z wyposażeniem (małe)  o minimalnych przejazdach w osiach X-560 mm, Y-560 mm, Z-600 mm – 2 szt.
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna
Parametry nie gorsze niż:
Minimalne przejazdy w osiach:
X – 560 mm
Y – 560 mm
Z – 600 mm
Wymienne palety (2 szt.) o minimalnych wymiarach: 400 mm x 400 mm
Minimalne dopuszczalne obciążenie robocze palety : 400 kg
Stożek narzędziowy: BT40
Obroty wrzeciona: minimum  8 000 obrotów/min.
 
Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie Pozycji I przedmiotu zamówienia wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji i instruktażu personelu w obsłudze maszyn w siedzibie Zamawiającego.
 
Pozycja II
Kod CPV: 42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu
 
Poziome centrum frezarskie z wyposażeniem (średnie)  o minimalnych przejazdach w osiach X-700 mm, Y-900 mm, Z-750 mm – 2 szt.
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna
Parametry nie gorsze niż:
Minimalne przejazdy w osiach:
X – 700 mm
Y – 900 mm
Z – 750 mm
Wymienne palety (2 szt.) o minimalnych wymiarach: 500 mm x 500 mm
Minimalne dopuszczalne obciążenie robocze palety : 800 kg
Stożek narzędziowy: BT50
Obroty wrzeciona: minimum  6000 obrotów/min.
 
Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie Pozycji II przedmiotu zamówienia wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji i instruktażu personelu w obsłudze maszyn w siedzibie Zamawiającego.
 
Pozycja III
Kod CPV: 42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu
 
Poziome centrum frezarskie z wyposażeniem (duże)  o minimalnych przejazdach w osiach X-1000 mm, Y-900 mm, Z-1000 mm – 2 szt.
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna
Parametry nie gorsze niż:
Minimalne przejazdy w osiach:
X – 1000 mm
Y – 900 mm
Z – 1000 mm
Wymienne palety (2 szt.) o minimalnych wymiarach: 630 mm x 630 mm
Minimalne dopuszczalne obciążenie robocze palety : 1200 kg
Stożek narzędziowy: BT50
Obroty wrzeciona: minimum  6000 obrotów/min.
 
Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie Pozycji III przedmiotu zamówienia wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji i instruktażu personelu w obsłudze maszyn w siedzibie Zamawiającego.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zapytania.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:
 
III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
 
III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Oferenta oświadczenia określonego w punkcie IV.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
  3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
 
V. Kryteria oceny oferty
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
 
- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX  niniejszego zapytania;
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII  niniejszego zapytania;
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;
- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI niniejszego zapytania.
 
Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 
V.2 Kryteria punktowe
 
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych. Każda pozycja zapytania będzie oceniana osobno.
 
Pozycja I:
Cena [waga: 80%] 
Okres gwarancji [waga: 20%]
 
Pozycja II:
Cena [waga: 80%] 
Okres gwarancji [waga: 20%]
 
Pozycja III:
Cena [waga: 80%] 
Okres gwarancji [waga: 20%]
 
 
V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 
Pozycja I:
 
Kryterium Cena:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.
 
Cena najniższa / Cena badana x 80%
 
Kryterium Okres gwarancji:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
 
Okres gwarancji badany/Okres gwarancji najdłuższy x 20%
 
Pozycja II:
 
Kryterium Cena:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.
 
Cena najniższa / Cena badana x 80%
 
Kryterium Okres gwarancji:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
 
Okres gwarancji badany/Okres gwarancji najdłuższy x 20%
 
Pozycja III:
 
Kryterium Cena:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.
 
Cena najniższa / Cena badana x 80%
 
Kryterium Okres gwarancji:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
 
Okres gwarancji badany/Okres gwarancji najdłuższy x 20%
 
 
VI. Termin realizacji zamówienia:
 
Pozycja I: do 31.03.2018 r.
Pozycja II: do 30.12.2018 r.
Pozycja III: do 30.12.2018 r.
 
VII. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim i zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz adres mailowy;
- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;
- co najmniej ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
- okres gwarancji poszczególnych pozycji zamówienia;
- datę sporządzenia oferty;
- termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert;
- termin wykonania zamówienia;
- podpis oferenta;
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
- oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty i  podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1);
- jest dopuszczalne składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
 
VIII. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (Bukowiec, ul. Dolna 96; 95-006 Brójce) lub adresy mailowe: piotr@bukpol.pl, bukpol@bukpol.pl
 
IX. Termin składania ofert: 27.11.2017 r.
Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 
X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 28.11.2017 r.; godz. 10.00 r.
 
XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
 
Za najkorzystniejszą ofertę na daną pozycję zapytania zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej:  http://simap.ted.europa.eu/pl    oraz na stronie Zamawiającego: www.bukpol.pl    
 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu dostarczenia przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia.
 
XII. Dodatkowe informacje
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.bukpol.pl oraz stronie http://simap.ted.europa.eu/pl
 
XIII. Osoba do kontaktu:
Łagodziński Piotr ; tel. 42 214 01 01 ; email: piotr@bukpol.pl
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
 
 
Oświadczam, że:
Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Ponadto oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
 
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r.
_______________________________
(podpis Oferenta)